Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, istniejące od 1921 roku, zbiera i zachowuje dla wszystkich pokoleń elementy dziedzictwa kulturowego Sandomierza i Sandomierszczyzny oraz dziedzictwa narodowego. Siedzibą placówki jest częściowo zachowany XIV-wieczny zamek (z czasów króla Kazimierza Wielkiego), górujący nad doliną Wisły.

Działy Muzeum

Dział Archeologii gromadzi zabytki i materiały z badań wykopaliskowych, poszukiwań i prospekcji stanowisk archeologicznych (tzw. powierzchniowych) oraz z odkryć przypadkowych. Wśród tysięcy posiadanych obiektów, reprezentujących wszystkie okresy osadnictwa na ziemi sandomierskiej: od starszej epoki kamienia (paleolitu) doby gospodarki myśliwsko–zbierackiej po nowożytność, dominują materiały wczesnorolniczych populacji z młodszej epoki kamienia (neolitu), a także z wczesnej epoki brązu oraz z okresu wczesnego średniowiecza (Polski piastowskiej). W zbiorach Działu znajdują się prawie kompletne, najstarsze jak dotąd na ziemiach Polski szachy (zdobione, wykonane z poroża jelenia) z XII w., odkryte w 1962 r. na Wzgórzu Staromiejskim, koło Kościoła p.w. Św. Jakuba.

Dział Sztuki gromadzi zbiory malarstwa, grafiki, rysunku i rzemiosła artystycznego. Najstarsze i najcenniejsze w zbiorach malarstwa są XVIII–wieczne portrety reprezentacyjne Jacka Małachowskiego, Macieja Sołtyka, Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz epitafium Franciszka Romera z 1767 r. Malarstwo polskie reprezentują m.in. prace Olgi Boznańskiej, Teodora Axentowicza i Jacka Malczewskiego. Zbierana jest również ikonografia Sandomierza. Na posiadane rzemiosło artystyczne składają się rozbudowywane kolekcje historycznego złotnictwa i konwisarstwa z XVII–XX w. Dział gromadzi artystyczną biżuterię współczesną i małe formy złotnicze, wykonane z użyciem krzemienia tzw. pasiastego.

Dział Historyczny gromadzi archiwalia oraz muzealia z zakresu sfragistyki, falerystyki, militariów, medalierstwa, kartografii, weksylologii, fotografii, filokartystyki, a także numizmaty. Znaczna część archiwaliów dotyczy miasta i dawnego województwa sandomierskiego. Przeważają dokumenty instytucji miejskich: cechowych, organizacji społecznych, kulturalnych i wojskowych. Wśród zabytków sfragistycznych na szczególną uwagę zasługuje XIII–wieczny tłok pieczętny kasztelana sądeckiego Gedka oraz odlewy pieczęci miejskich i urzędów sandomierskich od XIV do XVIII w. Militaria reprezentuje m.in. działo z czasów „potopu” szwedzkiego, znalezione w 1996 r. podczas prac ziemnych na wzgórzu zamkowym. 

Dział Literatury został utworzony w 1980 roku po śmierci Jarosława Iwaszkiewicza (1894-1980), wybitnego pisarza przez długie lata związanego z Sandomierzem. Jemu też jest poświęcona wystawa stała „Ciemne ścieżki”. Z czasem w kręgu zainteresowania badawczego, kolekcjonerskiego i wystawienniczego Działu znaleźli się inni pisarze i działacze kulturalni miasta oraz regionu m.in.: Roman Koseła, Aleksander Patkowski, Stanisław Młodożeniec, Wincenty Burek, Adam Bień, Julian Kawalec, aż po współcześnie tworzącego prozaika Wiesława Myśliwskiego. Dział posiada m.in. listy Edwarda Stachury, dokumenty związane ze Zbigniewem Herbertem, Wisławą Szymborską i innymi. Zbierane są rękopisy ich prac, wspomnienia, fotografie, a także przedmioty codziennego użytku. 

Dział Etnograficzny gromadzi zabytki kultury materialnej, a także sfery duchowej i społecznej mieszkańców wsi. Archiwizuje i popularyzuje niematerialne aspekty kultury ludowej Sandomierszczyzny, np. dawne zwyczaje i obrzędy, folklor słowno – muzyczny i tradycje. W skład kolekcji wchodzą zwłaszcza kapliczki przydrożne i domowe, krzyże – krucyfiksy, przedstawienia Matki Bożej i Chrystusa Frasobliwego. Spośród innych zabytków wyróżnia się unikatowa, jedyna zachowana w Polsce odświętna sukmana męska z końca XIX w. 

Dział Edukacyjno – Promocyjny zajmuje się m.in. upowszechnianiem wiedzy o sandomierskim zamku – byłej siedzibie królewskiej, historii i przeszłości Sandomierza oraz regionu, z wykorzystaniem materialnych i niematerialnych zasobów Muzeum. Adresatem organizowanych lekcji muzealnych, wykładów, warsztatów, programów, edukacyjnych i konkursów są zwłaszcza dzieci i młodzież szkolna, ale w ofercie nie brak przedsięwzięć kierowanych do grup społecznie dotąd wykluczanych lub osób starszych.

Muzeum Okręgowe - Zamek Królewski w Sandomierzu
ul. Zamkowa 12, Sandomierz
tel. 644-57-57
sekretariat@zamek-sandomierz.pl
www.zamek-sandomierz.pl

 

Turystyczna mapa Polski

Na tej turystycznej mapie Polski zaznaczyliśmy miejscowości i atrakcje turystyczne, a także noclegi.
Na mapie zaznaczyliśmy również turystyczne szlaki w górach np. Tatrach. W lewym górnym rogu znajdują się różne opcje jak wyszukiwarka, trasa czy zmiana widoczności punktów czy warstw.

Klikając na szlak możesz dowiedzieć się ile czasu zajmie jego przebycie, a także jak wygląda różnica wzniesień.
Możesz również wyznaczyć sobie trasę dodając punkty tej trasy przy pomocy prawego przyciski myszy lub korzystając z odpowienich ikon.